MLL:n Hämeen piirin säännöt

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON HÄMEEN PIIRIN SÄÄNNÖT

 

Yleistä
1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry. Sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toimialueen vahvistaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittohallitus. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä piiriksi. Mannerheimin Lastensuojeluliitosta käytetään lyhennettä MLL.


2 § PIIRIN KIELET
Piiri on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.


3 § PIIRI OSANA MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTOA
Piiri toimii Mannerheimin Lastensuojeluliiton aluejärjestönä. Piirin säännöt ja toimialueen vahvistaa liittohallitus. Piiri noudattaa toiminnassaan ja taloudessaan keskusjärjestön antamia ohjeita sekä antaa sille toimintaa ja taloutta koskevia tietoja ja selvityksiä. Keskusjärjestöllä on myös tarvittaessa oikeus tarkastaa piirin tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto. Piiri on taloudellisesti ja oikeudellisesti itsenäinen yhdistys.


4 § PIIRIN TARKOITUS
Piirin tarkoituksena on yhteistyössä keskusjärjestön ja paikallisyhdistysten kanssa edistää toimialueellaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä.


5 § PIIRIN TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri yhteistyössä keskusjärjestön kanssa toimialueellaan
1) tukee ja ohjaa paikallisyhdistyksiä ja niiden vapaaehtoistoimintaa sekä edistää niiden keskinäistä yhteistyötä
2) edistää lasten oikeuksien toteutumista ja vaikuttaa alueellaan lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaan
3) järjestää lapsille, nuorille ja lapsiperheille alueellisia palveluja, tilaisuuksia ja tapahtumia sekä järjestää ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa
4) edistää nuorten elämänhallintaa ja ehkäisee heidän syrjäytymistään sekä tarjoaa nuorille osallistumismahdollisuuksia
5) edistää alueellisesti lapsiperheiden terveitä elintapoja ja hyvän elinympäristön kehittämistä ja lastenkulttuuria
6) voi osallistua lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia tukevaan kansainväliseen yhteistyöhön
7) toimii muillakin vastaavilla tavoilla lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi ja liiton tarkoituksen toteuttamiseksi.


6 § PIIRIN TALOUDELLINEN TOIMINTA
Piiri voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa sekä lisäksi muuta taloudellisesti vähäistä elinkeinoa tai ansiotoimintaa. Piiri voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia.


Jäsenyys
7 § VARSINAISET JÄSENET
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä piirin alueella toimiva Mannerheimin Lastensuojeluliiton rekisteröity paikallisyhdistys.


8 § KANNATUSJÄSENET
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea piirin toimintaa.


9 § KUNNIAPUHEENJOHTAJAT JA -JÄSENET
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt piirin tarkoitusta toimimalla sen puheenjohtajana. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt piirin tarkoitusta. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu piirin kokous.


10 § JÄSENOIKEUDET
Varsinaisilla jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa piirin toiminnasta sekä tehdä aloitteita piirin toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen on käsiteltävä tehdyt aloitteet ja selostettava piirin kokouksissa tai muulla tavoin, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.


11 § JÄSENVELVOLLISUUDET
Piirin jäsenenä oleva paikallisyhdistys on velvollinen suorittamaan piirille vuotuisen jäsenmaksun, joka määräytyy aikallisyhdistyksen varsinaisten jäsenten lukumäärän ja jäsentä kohden vahvistetun jäsenmaksun perusteella. Kannatusjäsen on velvollinen
suorittamaan piirille vuotuisen jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat. Paikallisyhdistyksen jäsenmaksun suuruuden sekä
kannatusjäsenen vuotuisen jäsenmaksun vahvistaa piirin kokous.


12 § PIIRIIN LIITTYMINEN JA EROAMINEN
Piirihallitus hyväksyy jäsenet. Varsinaisen jäsenen erottaa piirin kokous. Erottamiselle on kuitenkin hankittava liittohallituksen lausunto.


Piirin hallinto
13 § PIIRIN HALLINTOELIMET
Piirin hallintoelimet ovat piirin kokous ja piirihallitus.


14 § PIIRIN KOKOUKSET
Piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään joulukuussa. Piirin ylimääräinen kokous on pidettävä, kun piirin kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.


15 § PIIRIN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Piirin kevätkokouksessa
1) käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin syyskokouksessa
1) valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan piirin puheenjohtajaksi
2) valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
3) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö ja tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tilintarkastuslain mukaisesti
4) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
5) vahvistetaan varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruus sekä kannatusjäsenen vuotuinen jäsenmaksu
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Piirin kokouksissa päätetään vuosittain käsiteltävien asioiden lisäksi piirin edustajista liiton kokouksiin sekä piirin ehdokkaista liittovaltuustoon. Mikäli piirin jäsen haluaa saada jonkin asian piirin kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.


16 § PIIRIN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Piirin kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Piirin kokouksissa päätettäväksi aiotut asiat on mainittava kokouskutsussa.


17 § JÄSENTEN ÄÄNIOIKEUS PIIRIN KOKOUKSISSA
Piirin kokouksissa on varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni kutakin alkavaa sataa (100) edellisen kalenterivuoden lopussa paikallisyhdistykseen kuulunutta varsinaista jäsentä kohti, kuitenkin vähintään yksi ääni. Varsinainen jäsen saa valita piirin kokoukseen äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja kullekin henkilökohtaisen varaedustajan. Muilla jäsenillä sekä paikallisyhdistyksen, piirin ja liiton luottamus- ja toimihenkilöillä on piirin kokouksissa puheoikeus.


18 § PIIRIHALLITUS
Piirihallitus hoitaa piirin asioita sekä edustaa piiriä. Piirihallituksen tehtävänä on erityisesti
1) johtaa, kehittää ja valvoa piirin toimintaa
2) huolehtia ja valvoa että piirin taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja että sen saamia avustuksia, lahjoituksia ja testamenttivaroja käytetään luovuttajan määräysten mukaisesti
3) laatia ja esittää vuosittain piirin kokoukselle ehdotus toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä lähettää niistä piirin kokouksen päätökset tiedoksi keskusjärjestölle
4) valmistella piirin kokouksessa käsiteltävät asiat
5) huolehtia yhteydenpidosta piirin alueella toimiviin paikallisyhdistyksiin, toisiin piirijärjestöihin ja keskusjärjestöön
6) hyväksyä jäsenet ja pitää luetteloa jäsenistä
7) ottaa ja erottaa piirin toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista sekä valvoa heidän toimintaansa
8) piirihallitus voi asettaa keskuudestaan alaisuuteensa asioiden toimeenpanoa ja valmistelua varten työvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimii piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä muita valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä ja kutsua näihin asiantuntijajäseniä. Työvaliokunnan tehtävistä ja toiminnanjohtajan toimivallasta voidaan määrätä piirin kokouksen vahvistamassa johtosäännössä. Hallitus on
vastuussa toiminnastaan piirin kokoukselle.

19 § HALLITUKSEN KOKOONPANO
Piirihallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään yhdeksän ja enintään kaksitoista (9–12) jäsentä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta kullakin hallituksen jäsenellä voi olla henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
valitaan kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain yksi kolmasosa (1/3). Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Vaalikelpoisuuden rajausvaihtoehdot: Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen
voivat olla hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän (9) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.


20 § HALLITUKSEN KOKOUKSET JA PÄÄTÖSVALTA
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallitus on lisäksi kutsuttava
välittömästi koolle, jos vähintään puolet sen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti tai sähköpostitse pyytää puheenjohtajalta tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajalta. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu eniten ääniä. Äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa
asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai
kokouksen itsensä tarkastettava.


Muut määräykset
21 § PIIRIN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Piirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.


22 § PIIRIN TILIKAUSI JA TILIEN PÄÄTTÄMINEN
Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomus huhtikuun 15. päivään mennessä.


23 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos piirin kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutokselle on ennen
yhdistysrekisterin käsittelyä hankittava liittohallituksen vahvistus.


24 § PIIRIN PURKAMINEN
Piirin purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään neljä viidesosan (4/5) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Piirin purkautuessa on sen varat luovutettava piirin määräämiin lastensuojelutarkoituksiin Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiselle rekisteröidylle piirille tai keskusjärjestölle. Jos keskusjärjestö on purettu tai lakkautettu, luovutetaan yhdistyksen varat sille, jonka haltuun keskusjärjestön varat on osoitettu.


PRH 7.11.2013 / MLL:n liittovaltuusto 14.11.2013/Piirihallitus 13.3.2014/Piirin sääntömääräinen kevätkokous 9.4.2014