Säännöt

HÄMEEN LASTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT


1 § Nimi ja kotipaikka


Säätiön nimi on Hämeen lasten säätiö sr.
Säätiön kotipaikka on Tampere.


2 § Tarkoitus


Säätiön tarkoituksena on edistää tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään sekä turvalliseen kasvuympäristöön.


3 § Toiminta-alue


Toiminta-alueena on Häme, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin 29.3.2005 alkaen voimassa olevaa toiminta-aluetta.


4 § Tarkoituksen toteuttaminen


Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö
- toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi Hämeessä
- kehittää, kokeilee ja tuottaa erilaisia palveluja, aineistoja ja julkaisuja
- kehittää ja kokeilee erilaisia työmenetelmiä sekä tekee niihin liittyviä selvityksiä ja
- tutkimuksia ja järjestää koulutusta
- edistää muutoinkin lapsiperheiden hyvinvointia


5 § Omaisuus ja varainhoito


Säätiön peruspääoma muodostuu
- Kiinteistö Oy Nukanleikkaajan osakkeista no 2601 – 2697, jotka ovat arvoltaan
130.530,15 euroa
- 250.000,00 euron määrärahasta, jotka Mannerheimin Lastensuojeluliitto on saanut testamenttilahjoituksena ja piiri on muodostanut 31.12.2004 saakka niistä Meeri Aunion
omakatteisen rahaston sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin testamenttilahjoituksena saaduista Vihtori Lehtimäen rahastosta 18.000 euroa ja Anna-Liisa Tulokkaan rahastosta 80.000 euroa, jotka ovat 31.12.2004 saakka muodostaneet Vihtori Lehtimäen ja Anna-Liisa Tulokkaan omakatteiset rahastot. 

Peruspääoma säilytetään vähentämättömänä. 

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. 

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiön rahavarat, mikäli niitä ei ole käytetty
säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. 

Säätiö ei harjoita liiketoimintaa.


6 § Hallitus


Säätiön asioita hoitaa ja edustaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. Jokaisena kalenterivuonna on yksi jäsen
erovuoroinen, joten kunakin vuonna valitaan hallitukseen yksi jäsen seuraavaksi neljäksi kalenterivuodeksi. Hallituksen jäsenet valitsee säätiön hallitus lukuun ottamatta yhtä jäsentä,
jonka valitsee Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry:n hallitus. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Säätiön ensimmäistä hallitusta valittaessa määritellään kunkin jäsenen toimikauden pituus. Hallituksen valitsee ensimmäisen kerran Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry:n
hallitus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjeitse tai sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja ja kaksi (2) muuta jäsentä. 

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä puhelinkokouksena tai muutoin
sähköisesti.


7 § Hallituksen tehtävät


Säätiön hallitus huolehtii hallinnosta ja muista sääntöjen ja lain mukaan hallitukselle kuuluvista tehtävistä. Hallituksen on erityisesti huolehdittava säätiön toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä ja siitä, että säätiön varat sijoitetaan suunnitelmallisesti, varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Tässä tarkoituksessa hallituksen tulee:
- kehittää ja suunnitella säätiön toimintaa ja taloutta sekä hyväksyä säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio.
- hyväksyä säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös.
- huolehtia säätiön henkilöasioiden asianmukaisesta hoidosta.

Hallitus voi muodostaa toimielimiä, jotka toimivat hallituksen määräämällä tavalla. Hallituksen tulee antaa toimielimille tai toimihenkilöille asioiden hoitoa koskevat ohjeet ja valvoa niiden
noudattamista.


8 § Vuosikokous


Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Samalla päätetään
talousarviosta kuluvassa olevalle toimintavuodelle, valitaan hallituksen jäsen erovuoroisen tilalle. Kokouksen jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa toukokuun loppuun mennessä.


9 § Toimitusjohtaja ja asiamies


Säätiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan sijaan tai lisäksi säätiöllä voi olla hallituksen valitsema asiamies, joka hoitaa säätiön käytännön asioita. Toimitusjohtaja tai asiamies toimivat hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hallituksen valvonnassa ja vastuulla.


10 § Säätiön edustaminen


Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Säätiötä voi edustaa myös puheenjohtaja yhdessä hallituksen oikeuttaman henkilön kanssa.


11 § Tilikausi


Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.


12 § Tilintarkastus


Säätiöllä tulee olla tilien ja hallinnon tarkastusta varten vähintään kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat.
Tilintarkastajat valitsee Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin hallitus kalenterivuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla
hyväksytty tilintarkastaja tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö.


13 § Tiedoksiannot


Säätiön on toimitettava säätiölain tarkoittamat ilmoitukset, kuten vuosiselvitys, vuosittain ennen kesäkuun loppua Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja säätiön edustajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti-
ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.


14 § Sääntömuutokset


Näihin sääntöihin tehtävistä muutoksista päättää säätiön hallitus. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään ¾-osan äänten enemmistöllä jäsenistä.


15 § Säätiön purkaminen


Hallitus päättää säätiön purkamisesta. Päätös purkamisesta on tehtävä vähintään ¾-osan äänten enemmistöllä hallituksen kaikista jäsenistä. Säätiön lopettaessa toimintansa siirtyvät säätiön varat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirille tai sitä vastaavalle Hämeessä toimivalle yhdistykselle käytettäväksi säätiön määrittelemään tarkoitukseen.