Järjestöjen valtionavustuksista leikkaaminen olisi lyhytnäköistä

12.4.2024


Hallitus aikoo leikata rajusti valtionavustusten tasoa kuluvalla hallituskaudella vahvistaakseen julkista taloutta. Suunnitelmissa on 100 miljoonan euron leikkaukset sote-järjestöjen avustuksiin jo ensi vuodelle. Suomessa toimii yli 11 000 sote-järjestöä, joiden merkitys sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä on mittava. Järjestöjen tekemä korvaamaton työ ei ole siirrettävissä viranomaisille tai yrityksille. 


Järjestöjen kulmakivi ovat vapaaehtoiset, joita sote-järjestöissä on noin puoli miljoonaa. Järjestöjen vapaaehtoistoiminnan avulla toteutettu ennaltaehkäisevä työ tukee lakisääteisiä palveluita ja on hyvin kustannustehokasta. Vapaaehtoistoiminnasta koituva vuosittainen hyöty suomalaiselle yhteiskunnalle on laskettu olevan noin 3,2 miljardia euroa.  

  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirissä työtä tehdään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin eteen. Vapaaehtoisemme tekivät viime vuoden aikana yhteensä 4 390 tuntia vapaaehtoistyötä. Kohtaamisia lasten, nuorten ja perheiden kanssa kertyi pitkälti yli 8 000. Alueellamme on noin 70, pääosin vapaaehtoisvoimin toimivaa paikallisyhdistystä, ja niistä jokainen edisti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia omalla alueellaan. Toiminnasta kertyi lukemattomia vapaaehtoistyön tunteja.


Vapaaehtoisemme toimivat sellaisen lapsen, nuoren tai perheen tukena, joka kaipaa apua elämässään. Olemme ennaltaehkäisevästi tukena jo siinä vaiheessa, kun ongelmat eivät vielä ole ehtineet kasautua tai niitä ei ole päässyt syntymään. Vapaaehtoisemme ovat tukena esimerkiksi yksinäisille lapsille ja nuorille, vanhemmille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuteen ja perheille, joilta tukiverkostot puuttuvat.   

  

Lasten heikkenevä lukutaito on noussut yhteiskunnassamme yhdeksi lapsia koskettavaksi huolenaiheeksi. MLL:n Hämeen piirin lukumummi ja -vaari -vapaaehtoiset tukevat alakouluikäisiä lapsia lukutaidon harjoittelussa ja innostavat lapsia lukemaan. Alueellamme yli 900 lasta sai viime vuonna lukumummilta tai -vaarilta tukea lukuharjoitteluun. Vapaaehtoisen ja lapsen välisiä lukutuokioita oli lähes 7 000. Lukumummien ja -vaarien vierailuja odotetaan kovasti, ja heistä on tullut tärkeä osa koulun arkea. Heidän avullaan moni lapsi, jolle lukeminen aikaisemmin on ollut yhtä tuskaa, onkin innostunut lukemisesta. Lukutaito on lapsen perusoikeus. Se ehkäisee koulupudokkuutta ja on edellytys yhteiskunnassa pärjäämiselle. 

  

Kouluviihtyvyys ja koulukiusaaminen puhututtavat tälläkin hetkellä. MLL:n tukioppilastoiminnan tavoitteena on, että jokaisella yläkoulun oppilaalla olisi koulussa hyvä olla. Alueemme yläkouluissa on yli 4 000 tukioppilasta. Tukioppilastoiminnalla on kouluissa tärkeä rooli oppilaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kasvattajana, sekä kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisijänä. Vahvistamme myös lasten ja nuorten mediataitoja ja digihyvinvointia. Myös vanhemmat kaipaavat tietoa ja tukea esimerkiksi lasten median käyttöön liittyviin ilmiöihin. Yhteensä järjestämiimme mediakasvatuksen koulutuksiin ja vanhempainiltoihin osallistui viime vuonna yli 1 000 henkilöä.  


Vapaaehtoistyö ja sen tuomat vaikutukset eivät synny tyhjiössä tai itsestään. Vaikuttavan ja tekijälleen merkityksellisen vapaaehtoistyön pohjana ovat toiminnan suunnitelmallisuus, hyvä organisointi ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Vapaaehtoiset tarvitsevat tehtävässään koulutusta, tukea ja ohjausta. Mikäli leikkaukset toteutuvat, tarkoittaa tämä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirissä sitä, että vapaaehtoisten tuen resursseja joudutaan vähentämään. Lukuisia vapaaehtoisten tekemiä työtunteja jäisi tekemättä. Jonkun päivän, tai jopa elämän pelastavia kohtaamisia jäisi toteutumatta. Entistä harvempi lapsi, nuori tai lapsiperhe saisi tarvitsemaansa ennaltaehkäisevää apua.  

  

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään työhön. Mikäli suunnitellut leikkaukset toteutetaan, ei tämä tule onnistumaan. Vetoamme hallitukseen, että avustusleikkauksia ei toteuteta. Lyhytnäköisillä säästöpäätöksillä hallitus on ajamassa lapsia, nuoria ja perheitä ahdinkoon, mikä tulee tulevaisuudessa näkymään lisääntyvänä pahoinvointina ja ammatillisten palvelujen tarpeena, ja tätä kautta moninkertaisina kustannuksina.