Mentalisaatioperustainen perheryhmän ohjaajakoulutus

Panostaminen perheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin on kunnalle kannattava investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja säästää varoja. Perheiden hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille riittävää ja varhaista tukea vanhemmuuteen.


MLL:n Vahvuutta vanhemmuuteen® - ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutus kuntien ammattihenkilöstölle

Vahvuutta vanhemmuuteen - vauvaperheryhmätoiminta on osa järjestöjen ja Kuntaliiton yhteistyötä näyttöön perustuvien vanhemmuuden tuen mallien levittämiseksi Suomeen.

Lapsi mielessä – perheryhmätoimintamalli on suunnattu taaperoikäisten lasten vanhempien ohjaamiseen.

Vahvuutta vanhemmuuteen® -ohjaajakoulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä ja työyhteisössä laajemminkin. Koulutuskokonaisuus sisältää perusjakson (yhteensä 4 päivää), perheryhmän ohjausta 8-12 kertaa ja 3 syventävää koulutuspäivää perheryhmäohjauksen aikana.

Ohjaajakoulutus

 • tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista.
 • syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön.
 • kehittää työntekijän vuorovaikutustaitoja hankalissa asiakastilanteissa.
 • antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen.

Ohjaajakoulutuksessa

 • työntekijä sisäistää mentalisaatioon perustuvaa reflektiivistä työotetta, joka auttaa häntä suuntaamaan vanhemman huomiota lapsen tarpeisiin, tunteisiin ja hyvinvointiin.
 • työntekijä perehtyy perheryhmien ohjaamiseen ja harjoittelee ohjaamista käytännössä
 • työntekijä oppii tarkastelemaan ja ymmärtämään myös omaa tunnekokemustaan asiakkaan kohtaamisessa.
 • työntekijän oma mentalisaatiokyky lisääntyy

  Mitä hyötyä tasavertaista vanhemmuutta edistävästä työmenetelmästä on ollut?


 • työmenetelmää voidaan soveltaa myös muuhun perheiden kanssa tehtävään työhön, esim. vastaanottotilanteisiin
 • uteliaisuus ja kiinnostus kummankin vanhemman omia ajatuksia ja tunteita kohtaan lisääntyi ja suorien vastausten ja ratkaisujen esittäminen vanhempien ongelmiin vähentyi
 • valmius ottaa puheeksi vaikeita ja herkkiä asioita vanhempien kanssa lisääntyi
 • vanhempien vastaukset eivät pelota samalla tavalla kuin ennen
 • oma arkiajattelu tuli entistä reflektiivisemmäksi
 • uusi ajattelutapa siirtyi myös kotiin, omien lasten kasvatukseen, omaan parisuhteeseen ja vuorovaikutukseen kaikkien läheisten kanssa
Palautetta perheryhmäohjaajakoulutuksesta:

”Auttaa tukemaan erilaisia vanhempia vanhemmuudessa ja auttaa vanhempaa huomioimaan lapsen tarpeita”

”Koulutus antoi paljon ajatuksia, pohdintaa, syventää ammatillisuutta, kykyä, rohkeutta käyttää kysymyksiä"

”Antoi uusia työskentelytapoja, joita voi soveltaa myös vastaanottotyössä”


Lisätietoja:

Perhetoiminnan ohjaaja Päivi Naukkarinen
paivi.naukkarinen(at)mll.fi tai p. 040 501 2464