4. Lapsi vanhemman mieleen

Tuen toiminnallani vanhemman ymmärrystä lapsesta ja lapsen kanssa toimimisesta. Jaan asiantuntijuuteni pohjalta tietoa lapsen kehitysvaiheista ja vanhemman roolista lapsen tärkeimpänä aikuisena.
Ohjaan vanhemman tutustumaan lapseensa yhä uudelleen lapsen kehittyessä sekä jaan keinoja lapsen kuulemiseen sekä huomioimiseen.

Alla kuvatut edellytykset ja missä minimin toteutuminen näkyy, ovat LAPE-työryhmässä 2017-2018 todettuja. Ne perustuvat LAPE-aikana koottuun kokemusperustaiseen tietoon. Listat eivät ole aukottomia tai tieteellisesti koeteltuja. Ne ovat pohja keskustelulle ja kehittämistyölle. Listoja voi täydentää ja muokata ottamalla yhteyttä tai lähettämällä viestin alla olevalla lomakkeella.

Edellytyksenä:

 • riittävä tiedonsaanti on mahdollistettu – myös digitaalisesti.
 • monimuotoiset, vanhempien erilaiset elämäntilanteet huomioivat perhevalmennukset ovat helposti saavutettavia ja niihin osallistutaan lähes poikkeuksetta; perhevalmennusten ”pakollistamisen” mahdollisuudet on arvioitu vanhempia kuullen (esim. erilaiset tavat toteutuksessa ja osallistumisen keinoissa, ml. valinnanvapaus).
 • vanhemmuutta tukevia ja vahvistavia vertaisryhmiä on tarjolla kaikkiin lapsen ja nuoren ikä- ja kehitysvaiheisiin liittyen. Ryhmiin ohjataan vanhempia systemaattisesti.
 • vanhemmuuden tukeen on tarjolla erilaiset elämäntilanteet ja kriisit huomioivia ammatillisia tai ammatillisesti ohjattuja vertais- ja tukiryhmiä. Ryhmiin ohjataan vanhempia systemaattisesti.
 • yksilöllisiä tukimuotoja on tarjolla kaikkiin lapsen ikä- ja kehitysvaiheisiin liittyen. Niihin ohjataan vanhempia systemaattisesti.
 • yhteisöllisyyden vahvistaminen on palveluiden/toimintojen keskeinen tavoite.
 • Mitä muuta?

Minimin toteutuessa:

 • Perhevalmennusta on tarjolla ainakin digitaalisina palveluina, vertaisryhmämuotoisina kokoontumisina, näiden yhdistelmänä sekä yksilöllisinä palveluina. Soveltuvin osin nämä tarjotaan myös toista, kolmatta jne. lasta odottaville.
 • Nuorille on tarjolla tietoa lapsen odotuksesta ja perheeksi kasvamisesta. Tiedon äärelle ohjataan viimeistään toisen asteen oppilaitoksista alkaen.
 • Peruspalveluiden ammattilaisilla on näyttöön perustuvaa osaamista kiintymyssuhteen sekä mentalisaatiokyvyn vahvistamisesta.
 • Ammattilaisten ja/tai koulutettujen vapaaehtoisten ohjaamia perhe- ja vertaisryhmiä on tarjolla säännöllisesti ja niiden toteutumista sekä laatua arvioidaan systemaattisesti. Vanhempien ohjaaminen ryhmiin on systemaattista.
 • Vanhempien/perheiden keskinäisille kohtaamisille ja vuorovaikutukselle on olemassa tiloja ja paikkoja.
 • Yhteisöllisyyden vahvistumista seurataan säännöllisesti.
 • Mitä muuta?

4. Kommentteja ja kehittämisideoita:

Nimi- ja osoitetiedot tarvitaan, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä. Henkilötietoja ei tallenneta, ainoastaan kehittämisideat kootaan muistioksi.