Työtä ja tukea MaLLista - apua työllistämiseen

Työtä ja tukea MaLLista - Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin pitkäaikaistyöttömien aktivointi- ja työllistämishanke kolmannelle sektorille on päättynyt. 
Projekti toteutettiin Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät- Hämeessä vuosina 2004-2005.

MLL:n Paikallisyhdistyksillä on runsaasti erilaisia palvelutehtäviä, joihin työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria työttömiä. Paikallisyhdistyksillä on työllistämistarpeen lisäksi myös tahtoa työllistää, mutta kysymykset työnantajana toimimisesta askarruttavat ja työllistämisen byrokratia pelottaa.

Paikallisyhdistysten ja Työtä ja tukea MaLLista projektin yhteistyöllä ja työnohjauksella päästiin hyviin lopputuloksiin. Eri tukimuodoilla työllistettiin yhteensä 27 työntekijää 17 yhdistykseen, joista kolme yhdistystä työllisti ensi kertaa. Työllistetyillä oli mahdollisuus hoitaa tehtäviään itsenäisesti ja he saivat vapautta ja vastuuta työtehtävien hoitamisesta. Työsuhteen aikana työllistetyn työtaidot kehittyivät, itsetunto kohosi, henkilö aktivoitui ja sai valmiuksia työelämään ja kynnys hakea työpaikkaa työmarkkinoilta madaltui tai poistui jopa kokonaan. Yhdistykset antoivat myös nuorille heidän tarvitsemaansa työkokemusta tarjoamalla heille työharjoittelupaikkoja työmarkkina- tuella ja työelämävalmennuspaikkoja.
Paikallisyhdistysten perimmäinen tehtävä on omien toimintojen ja tavoitteiden toteuttaminen, mutta työllistäminen sopii kuitenkin hyvin yhteen yhdistysten tavoitteiden kanssa.

Vapaaehtoisten toimijoiden merkitys yhdistysten toiminnassa on suuri ja kynnys työnantajaksi lähtemiseen on ymmärrettävästi korkea. Tehtävää on hoidettava usein oman työn ja perheen ohessa ja vapaa-ajalla. Asioiden tekemiseksi helpommaksi Projektikoordinaattori vieraili mahdollisimman paljon yhdistyksissä ja yhdessä ratkaistiin eteen tulleita kysymyksiä ja ongelmia. Ohjauksilla ja koulutuksella olikin projektissa tärkeä osa.

Yhdistyksiä tarkoituksenmukaisesti ohjattiin itsenäisesti hoitamaan palkanmaksuun liittyvät asiat, jotta työsuhteiden päättymisessä ja uusien solmimisessa osattaisiin toimia oikein projektin päättymisen jälkeen. Yhdistyksiä neuvottiin myös siirtämään työllistämisen osaamista mahdollisimman monelle yhdistyksessä ja sen hallituksessa. Vapaaehtoistoimijat yhdistyksissä saattavat elämäntilanteista johtuen vaihtua usein, joten tiedon kulku on tärkeää. Aktiivitoimijoiden on hyvä muistaa, että muutkin toimijat osaavat ja oppivat tekemään  ja heille on annettava siihen mahdollisuus. 

Hyödyllistä olisi myös yhdistysten keskinäinen yhteydenpito ja kokemusten, hyvien käytäntöjen ja toimintamallien vaihto. Paljon työllistäneiltä ja kokeneilta yhdistyksiltä saa hyödyllisiä vinkkejä ja ratkaisumalleja ongelmatilanteisiin työllistämisessä. Myös MLL:n Hämeen piirin järjestämät koulutukset antavat tukea toimintaan.   

Projekti laati paikallisyhdistysten käyttöön työllistämisen ohjeistusoppaan, joka toimii tukena työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä ja opastaa toimimaan esimiehenä ja työnantajana.

Yhdistykset, jotka Työtä ja tukea MaLLista -projektin tekemässä kyselyssä ilmoittivat olevansa halukkaita työllistämään tai tarvitsivat muuten apua, ovat useimmat nyt työllistäneet vuodeksi eteenpäin ja saivat projektilta tarvitsemansa tuen. Suurimmaksi osaksi pelko ja epävarmuus osaamisesta on poistunut ja yhdistykset jatkavat työllistämistä ja toimintansa kehittämistä työllistettyjen avulla projektin päättymisen jälkeen.

Työtä ja tukea MaLLista –projekti toimi yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin paikallisyhdistysten, alueen työvoimatoimistojen, työsuojelupiirien sekä kuntien kanssa.