Tutustu myös:

Avaa tästä Isä-hankkeen lehti 2014!
Avaa tästä Isä-hankkeen lehti 2012!
Avaa tästä Isä-lapsitoiminnan opas!

Isä-hanke 2010-2013

Isä -hanke toteutetaan verkostomaisessa yhteistyössä MLL:n neljän piirin ja keskusjärjestön kesken. Mukana ovat Hämeen, Kainuun, Kymen ja Varsinais-Suomen piirit. Yhteistyötä tehdään MLL:n paikallisyhdistyksien, neuvoloiden ja varuskuntien kanssa.

Puolustusvoimien kanssa tehtävä yhteistyö

Hämeen piirin vastaa yhteistyöstä Puolustusvoimien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on varusmiesten hyvinvoinnin ja elämänhallintavalmiuksien tukeminen ja vahvistaminen niin palvelusaikana kuin elämässä muutenkin. Yhteistyövaruskuntina toimivat Ilmavoimien Teknillinen Koulu, Satakunnan Lennosto ja Pohjois-Karjalan Prikaati.  Yhteistyötä on tehty myös Kainuun Prikaatin ja Karjalan Lennoston kanssa.

Kysely varusmiehille

Kehitysyhteistyön pohjaksi laadittiin kysely, jossa kartoitettiin yleisesti hyvinvointiin yhteydessä olevia asioita. Tulosten mukaan varusmiesten hyvinvointiin ja jaksamiseen palveluksessa vaikutti merkittävästi heidän näkemyksensä omasta itsestään. Kysely osoitti myös, että varusmiesten näkemys omasta itsestä, ihmissuhteet, palvelukseen sopeutuminen, ryhmäytyminen ja mieliala sekä kokemus kouluttajien toiminnasta ja palvelusajasta ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Varusmiehiltä tiedusteltiin myös heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan liittyen parisuhteeseen. Tulosten mukaan parisuhteen pelisäännöt näyttävät olevan vielä jäsentymättömiä.

Kehitetyt koulutuspaketit

Varusmiesten kyselyiden tulosten pohjalta kehitettiin ja pilotoitiin varusmiesten hyvinvointia tukeva ja vahvistava kokonaispaketti, joka koostuu varusmiesten, varusmiesjohtajien ja palkatun henkilöstön koulutuksista ja kohtaamisista.

Varusmiesten koulutuksen tavoitteena

  • on vahvistaa varusmiesten myönteistä näkemystä itsestään, herätellä heitä tiedostamaan yhteys oman toimintansa ja hyvinvointinsa välillä, tukea sosiaalisia suhteita sekä lisätä valmiuksia hyvään ja tasapainoiseen parisuhteeseen
  • lähtökohtana koulutuksessa on em. asioiden näkyväksi ja tietoiseksi tekeminen ja sitä kautta oman ajattelun heräämisen mahdollistaminen

Varusmiesjohtajien ja palkatun henkilöstön koulutuksien tavoitteena on

  • tehdä näkyväksi palkatun henkilöstön merkityksellinen rooli varusmiesten hyvinvoinnille
  • osoittaa heidän mahdollisuus varusmiesten hyvinvoinnin tukemiseen ja vahvistamiseen

Isä-hankkeessa kehitettyjen koulutuspakettien sisältöjä, toimintatapoja ja niistä heränneitä ideoita voi hyödyntää MLL:n toiminnassa, ja niitä voi modifioida sopimaan esimerkiksi oppilaitoksiin tai työpaikoille. Varusmieskyselyn tuloksista suurin osa on yleistettävissä koskemaan samanikäisten nuorten aikuisten elämää – myös näitä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää MLL:n toiminnassa.

Lue lisää puolustusvoimayhteistyöstä, kyselyn tuloksista ja kehitetyistä toimintamalleista:
Raportti Isä-hankkeen ja puolustusvoimien yhteistyöstä (pdf)

Paikallisyhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö

Varsinais-Suomen ja Kymen piirit vastaavat ensisijaisesti leikki-ikäisten lasten vanhemmuuden ja isyyden tukemisesta. Paikallisyhdistysten kanssa yhteistyössä pyritään luomaan erilaisia toimintamalleja järjestämään pienten lasten isien vertaisryhmätoimintaa sekä isä-lapsi toimintaa. Suosituiksi toimintamuodoiksi ovat osoittautuneet erilaiset isä-lapsi kerhot (esim. puutyökerhot), retket (esim. kalastusretket) ja yön yli kestävät isä-lapsi leirit.

Lue lisää isä-lapsitoiminnasta:
Isä-lapsitoiminnan opas (pdf)

Ammattihenkilöstön kanssa tehtävä yhteistyö

Kainuun piiri vastaa ensisijaisesti vauva-ikäisten lasten vanhemmuuden ja isyyden tukemisesta sekä ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksen ja -materiaalin tuottamisesta. Vauvan vanhemmuuteen, isyyteen sekä odotusajan haasteisiin pureudutaan alueen neuvoloiden ja perhevalmennuksien kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa neuvolatyön sisältöä isyyden näkökulmasta sekä tarkentaa isän roolia perhevalmennuksessa.