Helmi - perhetoiminnan kehittämisprojekti

Helmi- projekti on perheryhmätoiminnan kehittämisprojekti (2002-2004) perheiden ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi. Sen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän vanhempiensa hyvinvointia. Projekteissa on syntynyt lapsen perheen ja vanhemmuuden tukemisen malleja ja aineistoja sekä aineistoa opiskelijatoimintaan.

Vanhempainilloissa ja perheryhmissä vanhemmat ovat saaneet tilaisuuksia tutustua toisiinsa ja jakaa kokemuksia leikki-ikäisten lasten vanhempana olemisen ilosta ja haasteista. Vanhempainiltoja on toteutettu MLL:n paikallisyhdistyksille ja kuntien perhepäivähoitoon.

Helmi-projekti toteuttaa myös ryhmänohjaajakoulutusta ja opastaa Taaperoinen -perheryhmien käynnistämisessä.

Perhe-elämän arkisista hyvistä hetkistä tiedotetaan näyttelytoiminnan avulla. Lasten näkökulmaa tuovat lasten piirrokset ja aarteet, aikuisten muistoja mukavasta yhdessäolosta taas valokuvat ja toimintaideat.

Helmi-projektin toimijoina ovat MLL:n paikallisyhdistysten ryhmänohjaajat ja opiskelijat eri oppilaitoksista. Opiskelijat ovat toteuttaneet harjoitteluja, projektiopintoja ja opinnäytetöitä.

 

 

 


 

TAAPEROINEN RYHMÄTOIMINTA

Kenelle

Taaperoiset-ryhmä on tarkoitettu 1-3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Mihin pyritään
 
Tavoitteena on vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä myönteistä vuorovaikutusta tarjoamalla virikkeitä taaperoikäisen lapsen kehitysvaiheeseen. Tärkeintä on kokemuksellisuus ja tekeminen, ei lopputulos.

Mitä sisältää

Aineisto sisältää kymmenen kokonaisuutta. Eläinhahmojen avulla hypätään taaperoisen kanssa hauskoihin hetkiin mielikuvituksen ja sadun siivin. Jokaiseen osioon on sisällytetty runsaasti toimintaesimerkkejä niin, että niistä riittää ohjelmaa useammalle kerralle.

RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS

Vanhempainryhmiä ja perhekahviloita ohjaaville, hallitusten puheenjohtajille ja muille vastuuhenkilöille sekä alan ammattilaisille. Koulutuksessa esillä ryhmäprosessit, ryhmäroolit, toiminta-ajatuksessa pysyminen, ryhmätoiminnan suunnittelu ja arviointi, ryhmän ohjaaminen: johtamisena, yhteistyönä ja ohjaavana kasvatuksena.

Ryhmänohjaajakurssin ohjelma (98,5 kt, pdf)

VANHEMPAINILLAT

Helmi-projektin vanhempainillat ovat teemoiltaan alle kouluikäisen lapsen kasvatusta ja vanhemmuutta tukevia.

Kasvatuskumppanuus-aiheisessa vanhempainillassa keskustellaan vanhempien ja päivähoidon yhteisestä kasvatustehtävästä, ennakkoluulojen voittamisesta ja avoimuudesta. Lapsiperheen arkea -näytelmä on osa kasvatuskumppanuus-vanhempainiltaa. Näytelmässä korostuu lapsen näkökulma hyvään päivähoitoon ja mukaviin hetkiin kotona.

Satuaiheisissa vanhempainilloissa avataan satujen merkitystä lasten kasvulle ja kehitykselle. Samalla pohditaan, miten satuja voidaan käyttää kasvatuksen välineenä.

Hieman miesnäkökulmaa päivähoitoon –vanhempainilta toi esiin isien ja päivähoidossa työskentelevien miesten ajatuksia päivähoidon toteuttamisesta.

Helmi Kasvattajan Arjessa –näytelmän kuvasi arkea uhmaikäisen lapsen kanssa ja erilaisia kasvatusnäkemyksiä lapsen kohtaamisessa. Näytelmää esitettiin vuosina 2002-2003.

JESSE JÄNIKSEN ÄSSÄSEIKKAILU

Tarina kaveruudesta ja erilaisuudesta: Jessen ässä suhisee ja tämä kiinnittää toisten pupupoikien huomion: miten kiusaamisesta päästään kaveruuteen?

Noin 2-6 -vuotiaille suunnattua näytelmää esittävät MLL:n Hämeen piirin Helmi-projekti ja Hämeen Ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Minna Niemelä, Mira Leppänen, Kristiina Kujala ja Tanja Uusitalo.

NÄYTTELYT

Näyttelyjen avulla tuodaan MLL:n arvoja ja lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta esille. Helmihetkiä –valokuvanäyttelyyn voidaan yhdistää  kunkin paikkakunnan lasten piirroksien ja sadutuskertomusten lisäksi paikallisyhdistysten tiedotteet. Näyttelyn voi tilata projektilta omalle paikkakunnalle esim. kirjastoon.  

Aarteita ja Satuja -näyttely koostuu valokuvista, lasten piirustuksista, sadutustarinoista ja luonnosta kerätyistä aarteista sekä satukirjoista. Lapsilla on paljon kerrottavaa luonto- tai metsäretken kokemuksista ja lapsuuden leikeistä.

LASTENTAPAHTUMA

Helmi-projektissa on toteutettu erilaisia teemallisia lastentapahtumia: eri alojen opiskelijat ovat olleet mukana MLL:n paikallisyhdistysten perhekahviloissa järjestämässä mm. laskiaistapahtumaa, temppuratoja, sekä projektin omia Hauska Päivä –tapahtumia, joissa käden taidot, musiikki, teatteri ja monet hauskat toiminnot ovat olleet perheiden käytettävissä. Lisäksi paikallisyhdistysten tapahtumissa on tehty mm. lasten paloturvallisuusneuvontaa, kasvomaalauksia ja satuaiheista nukketeatteria.

OPINNÄYTETYÖTIIVISTELMÄT

Lasten unelmia (Sanna Roininen, Ulla Savander, Piia Smeds, Kati Sulander, Jutta Toivonen, Sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna 2003).
Opinnäytetyössä selvitettiin mistä 3-6-vuotiaat lapset unelmoivat. Tavoitteena oli lisätä lähihoitajan työn lapsilähtöisyyttä ja tukea lasta kasvussa ja kehityksessä. Työn toiminnallinen osuus suoritettiin kahdessa hämeenlinnalaisessa päiväkodissa piirrättämällä ja saduttamalla 3-6-vuotiaita lapsia.

”Kiva mennä vinkkii!” – Asuinympäristö lapsen kokemana (Katja Lehtinen, Katri Nyqvist, Sosiaalialan koulutusohjelma, HAMK, Hämeenlinna 2003).
Opinnäytetyö Janakkalan kunnan Paturin lähiön tutkimiseen lapsen näkökulmasta. Tavoitteena oli ymmärtää ja tulkita, miten lapset kokevat asuinympäristönsä ja mitä parannettavaa siellä heidän mielestään on. Tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluja ja erilaisia projektiivisia menetelmiä. Luonto osoittautui tärkeimmäksi toimintamahdollisuuksien antajaksi tutkimuksen tuloksissa.

  ” No kun tääl on kivaa, kun tääl on noit puita, niin niis on noita värikkäitä lehtiä. Ni kun tulee koulusta ni mä löysin kerran ihan oranssikeltasia lehtiä” (Tyttö 9 v).

Satudraamakoulutus: Satudraama perhepäivähoitajien ja kotien yhteistyömuotona Hattulan kunnassa (Hannele Juola, HAMK, Wetterhoff, 2004).
Opinnäytetyönä suunniteltiin toiminnallinen koulutus satujen merkityksistä tunnetaitojen kehittäjänä. Tavoitteena oli luoda palvelutuote, joka kehittää kasvatusyhteistyötä ja lisää kokemuksellisen oppimisen keinoin kasvattajien tietoisuutta satujen merkityksestä tunnetaitoihin. Käytännön toimintatapoja olivat lasten piirustusten näyttely, sadun esitys ja keskustelu sekä luento.

Lapsen mustat sukat, Mustasukkaisuus sisaruksia kohtaan (Satu Leino, Tiina Koistinen, Maria Karvinen Sosiaali- ja terveysala, lähihoitajan tutkinto, Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna, 2002).
Opinnäytteessä perehdytään sisarusten väliseen mustasukkaisuuteen ja siihen, miten ja miksi lapsi ilmaisee mustasukkaisuuttaan. Työssä pyrittiin löytämään erilaisia tukikeinoja, joilla mustasukkaisuutta voitaisiin lievittää lapsiperheen arjessa. Toiminnallisessa osuudessa annettiin MLL:n perhekahvilassa vanhemmille tietoa aiheesta ja päiväkodissa 5-6-vuotiaille suunnatussa tuokiossa kerrottiin lapsille mustasukkaisuudesta sadun avulla ja heidän käsitystään myös selvitettiin.


OPINNÄYTETÖITÄ

Taaperoinen-työkirja perheille, Työkirja lasten ja vanhempien yhdessäoloon kotona. Oheismateriaaliksi Taaperois-ryhmätoiminta-aineistolle. HAMK, sosiaalialan opinnäytetyö.

Perhekahvilat äitiyden tukena, Tampereen yliopiston sosiaalityön koulutusohjelman pro gradu-työ.
Tutkimuksessa selvitetään, mikä merkitys perhekahviloilla on äitiyden arjessa, millaista tukea äidit niistä saavat ja miten toimintaa pitäisi mahdollisesti kehittää.

Nuorten vanhemmuuskäsityksiä, Tampereen yliopiston sosiaalityön koulutusohjelman pro gradu-työ. Tutkimuksessa selvitetään nuorten vanhemmuuskäsityksiä ja aineistona käytetään nuorten ryhmäkeskustelua vanhemmuus-teemasta. Keskustelu on videoitu hämeenlinnalaisella yläasteella.