Eskarista Ekaluokalle

-hanke 2007–2009

Eskarista ekaluokalle –hankkeen tavoitteena oli 6-8 v lasten ja heidän perheiden käytännön hyvinvointiosaamisen ja lasten oppimisvalmiuksien tukeminen. Hankkeessa kehitettiin toiminnallisia malleja yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistysten, esiopetuksen, alkuopetuksen, lastenneuvoloiden, kirjaston ja muiden toimijoiden kanssa. Pilottialueet olivat Hauho, Hollola, Tampereen Koivistonkylä ja Hervanta sekä Akaan Toijala. Hankkeella oli RAY:n rahoitus.

Toi­mintamalleissa: arvosuunnistus, perheilta, reppukahvila ja kerho ja toimintamateriaaleissa on huomioitu lapsen siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen, hyvinvointiosaamisen taitojen lisääminen ja lapsen oppimisvalmiuksien tuke­minen. Kaikkia malleja yhdistää toiminnallisuus ja se, että perheiden rooli illassa on aktii­vinen. Iltojen toteuttaminen perustuu yhteistyöhön eri toimijoiden kesken, jolloin kokonaisvastuu jakautuu useal­le eri toimijalle. Toimintamallien sisältö ei ole vakio, vaan se suunnitellaan toteuttavien tahojen ja alueen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja -materiaalit ovat yksinkertai­sia ja helppoja toteuttaa niin yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä päiväkodissa, koulussa, perhekerhoissa ja kotona. Ke­hitettyjä toimintamalleja voidaan käyttää soveltaen kaikenikäisten lasten ja nuorten toiminnassa.